JOHNSON CITY 41 BGAH 39
152
Conner Halladay (Johnson City) pin Josh Akshar (BGAH) 2:50
160
Greg Kleinsmith (Johnson City) fft
170
Zach Colgan (Johnson City) fft
182
Mark Viviano (BGAH) fft
195
Reggie Williams (Johnson City) pin Jared Sherwood (BGAH) :16
220
Shane Curtin (BGAH) dec Nikola Cejic (Johnson City) 6-4
285
Billy Holden (BGAH) pin Joshua Dember (Johnson City) 5:58
099
Isiah Colgan (Johnson City) pin Austin Carr (BGAH) 5:53
106
Tyler Brazinski (Johnson City) pin Corbin DeGroat (BGAH) :23
113
Brandon Davis (BGAH) dec Nick Seymour (Johnson City) 14-13
120
Corey McCormick (Johnson City) tf Brett Hubbard (BGAH) 17-0, 5:30
126
Kevin Hubbard (BGAH) fft
132
Justin Cirigliano (BGAH) pin Nick Bidwell (Johnson City) 2:46
138
Jesse Griswold (BGAH) dec Joseph Hamdan (Johnson City) 3-2
145
Corey Burnett (BGAH) pin Joshua Bradford (Johnson City) 2:38