UNATEGO 47 WHITNEY POINT 30
220
Brandon Backus (Whitney Point) fft
285
Bradey Bean (Unatego) fft
099
Trevor Glezen (Whitney Point) pin Jared Smith (Unatego) 2:25
106
Sean Ballard (Whitney Point) fft
113
No Match
120
Austin Ryan (Unatego) pin Ricardo Olivio-Mercado (Whitney Point) 2:17
126
Jake DeJoy (Unatego) pin Nathaniel Grubham (Whitney Point) 1:55
132
Lucas DeJoy (Unatego) pin Sheldan Clute (Whitney Point) 1:15
138
Troy Jones (Unatego) pin Nick Knight (Whitney Point) :56
145
Kevin Thayer (Unatego) tf Corey Allan (Whitney Point) 16-0
152
Codie Nichols (Unatego) dec Jordan Torbitt (Whitney Point) 6-4 ot
160
Leland Slawson (Unatego) dec Nick Matthews (Whitney Point) 3-0
170
Ryan Marszal (Unatego) pin Andrew Barnhart (Whitney Point) 5:59
182
James Knight (Whitney Point) fft
195
Phillip Ford (Whitney Point) fft