CHENANGO FORKS 42 OWEGO FREE ACADEMY 37
December 16, 2014 @ Owego Free Academy
099
Andrew Laubach (Owego Free Academy) fft
106
Justin Groats (Owego Free Academy) pin Guari Reyes (Chenango Forks) 3:02
113
No Match
120
Patrick Borelli (Chenango Forks) fft
126
Noah Gehring (Owego Free Academy) pin Kristopher Borelli (Chenango Forks) 1:47
132
Jimmy Dyer (Chenango Forks) pin Dominick Matarese (Owego Free Academy) :56
138
Jeremiah Allen (Chenango Forks) pin Trevor Hopler (Owego Free Academy) 3:00
145
Jackson Bell (Owego Free Academy) pin Dylan Frey (Chenango Forks) 2:50
152
Isaiah Roman (Chenango Forks) pin Derek Griffin (Owego Free Academy) 1:02
160
Devin Horton (Owego Free Academy) dec Jacob Krupp (Chenango Forks) 4-0
170
Zach Jeavons (Chenango Forks) pin Elijah Cantella (Owego Free Academy) 1:23
182
Sean Kilker (Owego Free Academy) pin Nick Gibson (Chenango Forks) 2:29
195
Caleb Gould (Chenango Forks) pin Jonah Canavan (Owego Free Academy) 3:33
220
Allan Michael Rios (Chenango Forks) pin Colton VanDriesen (Owego Free Academy) 1:22
285
Maurice Bell (Owego Free Academy) maj dec David Chochisvilli (Chenango Forks) 9-1