CHENANGO FORKS 39 SUSQUEHANNA VALLEY 35
January 6, 2015 @ Susquehanna Valley
113
Paddy Lupole (Susquehanna Valley) dec Patrick Borelli (Chenango Forks) 3-1
120
Josh Devine (Susquehanna Valley) pin Kristopher Borelli (Chenango Forks) 2:58
126
Jack Abbey (Chenango Forks) fft
132
Ian Lupole (Susquehanna Valley) maj dec Jimmy Dyer (Chenango Forks) 11-2
138
Jeremiah Allen (Chenango Forks) pin Jason Moelder (Susquehanna Valley) 2:00
145
Derrick Richards (Susquehanna Valley) maj dec Justin Mallory (Chenango Forks) 14-0
152
Matt DePersis (Susquehanna Valley) pin Michael Riggin (Chenango Forks) 1:52
160
Jacob Krupp (Chenango Forks) dec Nick Blakeslee (Susquehanna Valley) 15-12
170
Zach Jeavons (Chenango Forks) dec Alex Kane (Susquehanna Valley) 6-3
182
Richie Knapp (Susquehanna Valley) pin Chris Polhamus (Chenango Forks) 2:18
195
Caleb Gould (Chenango Forks) dec Teddy Storti (Susquehanna Valley) 9-2
220
Allan Michael Rios (Chenango Forks) pin James Fish (Susquehanna Valley) :32
285
David Chochisvilli (Chenango Forks) pin Pat Schwartz (Susquehanna Valley) :11
099
Andy Bosa (Chenango Forks) fft
106
Tayson Evans (Susquehanna Valley) pin Guari Reyes (Chenango Forks) 1:06