BGAH 46 SHERBURNE-EARLVILLE 24
December 8, 2011 @ BGAH
126
Dustin Mosely (Sherburne-Earlville) fft
132
Jesse Griswold (BGAH) pin Brady Sopchak (Sherburne-Earlville) 1:38
138
Tim Parsons (BGAH) pin Brian Meade (Sherburne-Earlville) :41
145
Justin Cirigliano (BGAH) dec Jack Buell (Sherburne-Earlville) 9-2
152
Corey Burnett (BGAH) pin Ryan Wilcox (Sherburne-Earlville) 3:09
160
Jamie Griswold (BGAH) maj dec Donovan Gale (Sherburne-Earlville) 10-1
170
Josh Akshar (BGAH) pin Dalton Sopchak (Sherburne-Earlville) 5:40
182
Mark Viviano (BGAH) pin Brenon Bennett (Sherburne-Earlville) 1:41
195
Garrett Duvall (Sherburne-Earlville) pin Jared Sherwood (BGAH) 1:34
220
Shane Curtin (BGAH) pin Cody Marshall (Sherburne-Earlville) 1:00
285
Billy Holden (BGAH) dec Cody Santiago (Sherburne-Earlville) 2-1
099
No Match
106
Hunter Owen (Sherburne-Earlville) dec Austin Carr (BGAH) 6-4 ot
113
Kevin Dunshee (Sherburne-Earlville) dec Brett Hubbard (BGAH) 10-4
120
Spencer Franklin (Sherburne-Earlville) pin Brandon Davis (BGAH) 2:10